DFDS logo

WARUNKI KORZYSTANIA

Zakres obowiązywania warunków korzystania

Niniejsze warunki korzystania dotyczą korzystania z witryny i nie są częścią żadnej umowy na przewóz. Do świadczonych przez firmę DFDS usług mają zastosowanie oddzielne regulaminy, mające pierwszeństwo w przypadku jakiejkolwiek niezgodności z niniejszymi warunkami korzystania.

Sposób postępowania z wszelkimi danymi osobowymi podanymi podczas korzystania z witryny internetowej określają „Zasady ochrony prywatności”.

Informacje na temat używania plików cookie zawierają „Zasady dotyczące plików cookie”.

Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na postanowienia warunków korzystania, zasad ochrony prywatności i zasad dotyczących plików cookie firmy DFDS.

Prawa własności i dozwolony użytek

Firma DFDS jest właścicielem wszelkich praw, tytułów, znaków towarowych, nazw produktów, logo, domen, treści i projektów w tej witrynie internetowej. Firma DFDS nie udziela żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej licencji na ich użycie. W związku z tym kopiowanie, pobieranie, używanie, powielanie i rozpowszechnianie tych elementów lub dowolnych treści zawartych w witrynie jest dozwolone wyłącznie pod następującymi warunkami:

  • Treści mogą być używane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych, z wyjątkiem treści pobranych z biblioteki mediów, które mogą być używane w celach informacyjnych przez dziennikarzy, blogerów itp.
  • Modyfikowanie tych treści w jakikolwiek sposób jest niedozwolone.
  • Kopiowanie dowolnego znaku towarowego firmy DFDS bez zgody jest niedozwolone.
  • Wszelkie kopie dowolnej części tych materiałów muszą być opatrzone następującą informacją o prawach autorskich: Copyright © DFDS A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • Korzystanie z witryny jest dozwolone wyłącznie w granicach prawa i zgodnie z możliwym do przewidzenia przeznaczeniem. Dostęp do zastrzeżonych obszarów witryny jest dozwolony wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody.

Przechowywanie, publikowanie, przekazywanie lub przesyłanie w tej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub nieprzyzwoite, jest niedozwolone. Firma DFDS zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

Treści przekazane do witryny, opublikowane lub przechowywane w witrynie stają się własnością firmy DFDS. Firmie DFDS przysługuje między innymi prawo do kopiowania, poprawiania, udostępniania i publikowania takich treści oraz używania ich w innych materiałach w dowolnym celu, w tym w celach promocji towarów i usług.

Zabezpieczenia

W sekcji płatności w procesie sprzedaży online zabezpieczamy dane osobowe przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer). Protokół SSL jest preferowaną obecnie metodą bezpiecznego przesyłania informacji o kartach kredytowych oraz innych poufnych danych w Internecie.

Konta

W procesie rejestracji w określonej usłudze użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła lub otrzymać takie dane. Nazwy użytkownika i hasła są przeznaczone do wyłącznego użytku przez danego użytkownika bez prawa przeniesienia na inne osoby. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z użyciem jego konta lub hasła. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia firmy DFDS o nieuprawnionym wykorzystaniu swojego konta lub hasła lub o wszelkich innych naruszeniach zabezpieczeń.

Płatności

O ile nie określono inaczej, płatności za produkty dokonywane będą w momencie przeprowadzania rezerwacji. Rezerwacja zostanie uznana za wiążącą wobec firmy DFDS wyłącznie pod warunkiem otrzymania płatności. Jeśli warunki płatności nie zostaną spełnione, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W takim przypadku może zostać naliczona opłata za anulowanie.

Płatności można dokonywać przy użyciu większości powszechnie akceptowanych kart kredytowych oraz innych metod, takich jak gotówka, płatność z użyciem faktury w przypadku klientów mających umowę kredytową, system PayPal czy rozwiązania do płatności mobilnych. Płatności mogą być obsługiwane przez podmioty zewnętrzne.

Wyłączenie gwarancji

Treści prezentowane w tej witrynie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią żadnego rodzaju porad ani zaleceń. W szczególności żadne treści tej witryny internetowej nie stanowią oferty ani zachęty do inwestowania w papiery wartościowe firmy DFDS ani handlu nimi.

Informacje zawarte w witrynie internetowej są dostarczane w stanie takim, w jakim są, i mogą zawierać nieścisłości lub błędy pisowni. Firma DFDS dokłada wszelkich starań w celu poprawy znalezionych błędów, ale nie przedstawia żadnych wyrażonych wprost ani dorozumianych zapewnień ani gwarancji odnośnie do kompletności, dokładności, aktualności, dostępności, funkcjonalności i zgodności z przepisami.

Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza przyjęcie ryzyka, że te informacje mogą być niekompletne, nieprawidłowe lub niedostosowane do potrzeb i wymagań użytkownika.

Firma DFDS zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia i usunięcia dowolnych treści w witrynie, a także do ograniczenia dostępu do witryny lub jej części, w dowolnym momencie i według własnego uznania. Zastrzega sobie również prawo do odwołania lub zmiany wszelkich oferowanych usług i cen.

Łącza do innych witryn

Ta witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn, które nie należą do firmy DFDS i nie są przez nią kontrolowane. Użytkownik musi mieć świadomość, że firma DFDS nie ma kontroli nad tymi witrynami, nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do nich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i funkcje tych witryn ani za żadne straty i szkody wynikające z korzystania z nich.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma DFDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub uszkodzenia ciała wynikające z uzyskania lub braku możliwości uzyskania dostępu do tej witryny internetowej ani z korzystania z jakichkolwiek informacji w niej zawartych, na podstawie gwarancji, umowy, deliktu, czynu niedozwolonego czy innej koncepcji prawnej, niezależnie od tego, czy została poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat, szkód lub uszkodzeń ciała. To wyłączenie obejmuje również wszelkie uszkodzenia systemów komputerowych lub sprzętu, a także wszelkie przypadki działania wirusów komputerowych.

Podmioty powiązane

Wszystkie podmioty należące do Grupy DFDS, podmioty powiązane, współpracownicy i dostawcy korzystają z postanowień niniejszych warunków korzystania. Dotyczy to również punktu dotyczącego prawa właściwego.

Prawo właściwe

Prawem właściwym, regulującym dostęp do tej witryny internetowej i korzystanie z niej oraz z zawartych w niej treści, jest prawo duńskie. Wszelkie spory związane z korzystaniem z tej witryny internetowej będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Danii.