Informācijas pienākums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk VDAR)

Kas ir jūsu personas datu pārziņi

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 Kopenhāgena, Dānija

E-pasta adreses: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Kāds ir datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats
  • Lai varētu piegādāt pasūtītās preces, kas ir nepieciešamas, lai izpildītu līgumu starp jums un DFDS uzņēmumu, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.  

  • Arhivēšanas (pierādījumu) nolūkos, lai saglabātu informāciju, ja ir juridiska nepieciešamība pierādīt faktus vai potenciāli izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības; VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.  

Datu saņēmēji

Jūsu personas datu saņēmēji būtu uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma, kuru ārpakalpojumus mēs izmantosim ar datu apstrādi saistītajām darbībām, piemēram, IT pakalpojumu jomā, auditori, konsultanti. Mēs kopīgosim personas datus ar IKEA, lai varētu piegādāt jūsu pasūtītās preces.

Datu uzglabāšanas periods

Dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuriem dati tika vākti. Personas datus var glabāt ilgāk, ja šāds pienākums ir noteikts ar likumu vai ir nepieciešams prasību aizstāvībai vai apliecināšanai.  

Datu subjekta tiesību klauzula

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, tiesības labot un dzēst savus datus, tiesības ierobežot savu datu apstrādi, tiesības pārsūtīt savus datus.  

Jums ir arī tiesības iebilst pret savu datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nolūkos, kā noteikts iepriekš. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē jūsu datu apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.  

Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar mums: gdpr@dfds.com 

Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot datu aizsardzības likumus un noteikumus.  

Datu izcelsmes avots

Jūs esat sniedzis mums datus.