2024 ELi heitkogustega kauplemise süsteem

The EU Emissions Trading System from 2024

ELi heitkogustega kauplemise süsteemist (HKS) tulenev 2024. aasta mereveoregulatsioon

2030. aasta kliimaeesmärgi kavaga suurendas komisjon ELi eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 2030ndaks aastaks vähemalt 55% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega.

Kuigi meretransport mängib olulist rolli ELi majanduses ja tegu on ühe kõige energiatõhusama transpordiviisiga, siis moodustavad valdkonna CO2 heitmed 3-4% koguemissioonist. Rahvusvahelise kaubaveo kasvuhoonegaaside emissiooni märkimisväärseks vähendamiseks on EL rakendamas mitmeid uusi regulatsioone.

Mida tähendab HKS kaubaveoettevõtetele?  Alates 2024ndast aastast on ELi/EMÜ sadamate vahel tegustevad kaubaveoettevõtted kohustatud ostma iga-aastaselt ELi lubatud heitkoguse ühikuid (LHÜ). Emissioone arvestatakse ja kontrollitakse ELi järelevalve all, mis hõlmab aja jooksul aina enam heitmeliike ning laevade tüüpe ja suurusi.

Mis eesmärgil lisatakse mereveod ELi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi?  Heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) eesmärk on finantsmeede mereveoettevõtete kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamiseks vastavalt ELi sihile saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks ehk kasvuhoonegaaside nullemissiooniga majanduseks.

ETS-ET

Ulatus ja katvus

Alused HKS rakendub äritegevuses kasutatavatele kauba- ja reisilaevadele kogumahutavusega (gross tonnage, GT) üle 5000 tonni. 

Liinid HKS rakendub 100% emissioonidest, mis on tekitatud liiklusega ELi/EMÜ sadamate vahel ning 50% emissioonidest sõitudelt ELi/EMÜ ja ühenduseväliste sadamate vahel. 

*HKSi kulu jagatakse vedaja ja reisija vahel

ET-removebg-preview

Mida tähendab HKS meie klientidele

HKSi järgimise kulu on märkimisväärne ja mõjutab meie tegevust, kulusid ja lepinguid. 

Nagu ka eelnevate regulatsioonide puhul, oleme sunnitud rakendama ELi poolt kehtestatud lisakulude katteks täiendava tasu. Alates 1. jaanuarist 2024 peavad meie kliendid seega maksma lisatasu. 

Aerial shot, ship sailing at sea

HKSi KKK

Alates 1. jaanuarist 2024 hakkavad mereveoettevõtted jälgima enda emissioone vastavalt ülevaadatud jälgimisplaanile, mida hindavad kontrollijad ja mille kiidab heaks volitatud asutus.

Kord aastas peavad mereveoettevõtted esitama kõigi nende nimel olevate aluste heitmearuande ja ka üldise ettevõtte tasandi heitmearuande. Kõik laevapõhised ja ettevõtteülesed heitmearuanded peavad olema järgneva aasta 31. märtsiks kontrollitud akrediteeritud kontrolliasutuse poolt.

Kui ettevõtte peale kogutud andmed on kontrollitud ja volitatud asutusele edastatud, siis peavad mereveoettevõtted andma ELi registrile üle sama aasta 30. septembriks vastava hulga ühikuid.

Ei. ELi HKS-i direktiiv näeb ette ELi lubatud heitkoguse ühikute (LHÜ) üleandmist (kasutamist) ettevõtte tasandil arvutatud emissioonikoguste kompenseerimiseks. Sertifikaatide süsinikukrediiti ei saa kasutada ELi HKSi nõuete täitmiseks.

Mereveoettevõtted, mis alluvad ELi HKSile, peavad kehtestama heakskiidetud jälgimisplaani aastase emissiooni arvestamiseks ja raporteerimiseks. Igal aastal peavad mereveoettevõtted esitama kõigi nende nimel olevate aluste heitmearuande ja ka üldise ettevõtte tasandi heitmearuande (mis hõlmab ka kõikide aluste heitmeid).

Igal aastal peavad mereveoettevõtted esitama kõigi nende nimel olevate aluste heitmearuande ja ka üldise ettevõtte tasandi heitmearuande (mis hõlmab ka kõikide aluste heitmeid). Igal aastal peavad mereveoettevõtted esitama kõigi nende nimel olevate aluste heitmearuande ja ka üldise ettevõtte tasandi heitmearuande (mis hõlmab ka kõikide aluste heitmeid). Aasta andmed tuleb lasta kontrollida akrediteeritud auditeerimisettevõttel järgmise aasta 31. märtsiks (või 28. veebruariks, kui see on volitatud asutuse nõudmine). Kontrolli järel peab ettevõte andma üle (kasutama) vastava hulga heitkoguse ühikuid sama aasta 30. septembriks.

Mereveoettevõtetele kehtivad juba 2018ndast aastast heitkoguste seire-, aruandlus- ja tõendamissüsteemi (Monitoring, Reporting and Verification, MRV) regulatsioonist tulenevad kohustused. Andmeid tuleb esitada läbi Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (European Maritime Safety Agency, EMSA) hallatav platvorm THETIS-MRV, mis võimaldab muuhulgas avaldada usaldusväärseid andmeid laevade heitmete kohta.

ELi HKSi uus versioon toetab meresektori süsinikujälje kahandamise kiirendamist Innovatsioonifondi kaudu. Innovatsioonifond toetab erinevaid projekte ja innovaatilisi lahendusi üle kogu merendussektori, muuhulgas ka taastuvate ja madala süsinikujäljega kütuste tootmist ja kasutuselevõttu.

Lisaks innovatsioonifondile peavad kõik ELi liikmesriigid kasutama oksjonitulusid kliimaga seotud eesmärkidel, mille nimekirja on lisatud ka meetmed merendussektori süsinikujälje vähendamiseks. Nimekirja kuulub ka kliimategevuste rahastus haavatavates kolmandates riikides, sh kliimamuutustega kohanemine.

Meie HKS-i mudel kasutab jooksva meetri põhist tasu, sest me müüme oma ruumi jooksva meetri põhiselt. Kaalu mõju meie tarbimisele ja seega meie heitele on ebaoluline. See, kas täis alusel olev veok on tühi või maksimaalselt laaditud, ei mõjuta aluse tarbimist mõõdetaval määral.

DFDS on otsustanud järgida ro-ro-laevade standardit, mis praegu näeb ette jooksva meetri põhise tasu.