EU:n päästökauppajärjestelmä vuodesta 2024 alkaen

The EU Emissions Trading System from 2024

Kuljetussäädökset vuodesta 2024 alkaen EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) alaisuudessa

Vuoden 2030 Ilmastotavoitesuunnitelman myötä komissio kohotti EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasujen määrää ainakin 55% alle vuoden 1990 tason vuoteen 2030 mennessä.

Merikuljetuksilla on tärkeä rooli EU:n taloudessa ja ne ovat yksi energiatehokkaimmista kuljetusmuodoista. EU-tasolla ne edustavat 3-4 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Vähentääkseen merkittävästi kansainvälisestä kuljetustoiminnasta syntyvien kasvihuonekaasujen (GHG) päästöjä, EU otti käyttöön useita säädöksiä.

Mitä ETS merkitsee meriliikenneyhtiöille?  Vuodesta 2024 alkaen EU/EAA:n alueen satamien välillä liikennöivät meriliikenneyhtiöt joutuvat maksamaan vuotuisia EU-oikeuksia (EUA) kasvihuonekaasupäästöistä (GHG). Päästöt ilmoitetaan ja vahvistetaan EU:n valvonnassa, joka ajan myötä koskee useampia päästötyyppejä sekä laivatyyppejä ja -kokoja.

Minkä vuoksi merikuljetukset on lisätty EU:n päästökauppajärjestelmään?  Päästökauppajärjestelmä (ETS) tähtää luomaan meriliikenneyhtiöille taloudellisen kannustimen vähentää GHG-päästöjään EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitetta mukaillen - tavoitteenaan täysin päästötön talous.

ETS-FI

Laajuus ja kattavuusvaiheet

Alukset ETS koskee kaupallisia yli 5 000 GT kokoluokan aluksia, jotka kuljettavat rahtia tai matkustajia*. 

Reitit ETS koskee 100 %:a EU/EEA-satamien välillä tehtävillä matkoilla syntyvistä päästöistä ja 50 %:a EU/EEA-sataman ja ei-EU/EEA-sataman välillä tehtävillä matkoillä syntyvistä päästöistä. 

*ETS-kustannukset jaetaan rahdin ja matkustajien kesken

FI-removebg-preview

Mitä ETS merkitsee asiakkaillemme

ETS:n noudattamisen aiheuttamat kustannukset ovat huomattavat ja ne vaikuttavat toimintaamme, kustannuksiimme ja sopimuksiimme. 

Kuten menneiden säädösten kohdalla, tuomme markkinoille lisämaksun, joka koskee EU:n käyttöön ottamia lisäkustannuksia. Asiakkaiden tulee siis suorittaa yksittäinen lisämaksu 1. tammikuuta 2024 alkaen. 

Aerial shot, ship sailing at sea

Yleisimmin esitetyt kysymykset ETS:stä

1. tammikuuta 2024 alkaen laivanvarustamojen täytyy valvoa päästöjä korjatun valvontasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma tulee arvioida tarkastajien toimesta ja hyväksyttää hallinnoivalla viranomaisella.

Kerran vuodessa laivanvarustamojen tulee laatia päästöraportti kullekin vastuunsa alle liikennöivälle alukselle sekä koko yhtiön tasolla laadittu raportti. Kaikki alusten ja yhtiön tasolla laaditut päästöraportit tulee hyväksyä valtuutetun tarkastajan toimesta viimeistään 31. maaliskuuta seuraavana vuonna.

Kun yhteen koottu päästödata yhtiön tasolla on vahvistettu ja luovutettu hallinnoivalle viranomaiselle, laivanvarustamojen tulee luovuttaa vastaava määrä päästöoikeuksia EU:n rekisteriin viimeistään 30. syyskuuta samana vuonna.

Ei. Meriliikenneyhtiöiden tulee luovuttaa (käyttää) EU ETS -direktiivin alla yhtiön tasolla yhteenkoottua ja raportoitua päästödataa vastaava määrä EU-päästöoikeuksia (EUA). Päästöhyvityksiä tai -todistuksia ei voi käyttää EU ETS -direktiivin noudattamiseen liittyvässä prosessissa.

Meriliikenneyhtiöillä, joita EU ETS -koskee, on oltava hyväksytty valvontasuunnitelma vuotuisten päästöjen valvomista ja raportointia varten. Kerran vuodessa laivanvarustamojen tulee laatia päästöraportti kullekin vastuunsa alle liikennöivälle alukselle sekä koko yhtiön tasolla (alusten data lasketaan yhteen ja raportoidaan ETS:ää varten).

Kunkin vuoden data tulee vahvistaa valtuutetun tarkastajan toimesta. Meriliikenneyhtiöillä, joita EU ETS -koskee, on oltava hyväksytty valvontasuunnitelma vuotuisten päästöjen valvomista ja raportointia varten. Kerran vuodessa meriliikenneyhtiöiden tulee laatia päästöraportti kullekin vastuunsa alle liikennöivälle alukselle sekä koko yhtiön tasolla (alusten data lasketaan yhteen ja raportoidaan ETS:ää varten). Kunkin vuoden data tulee vahvistaa valtuutetun tarkastajan toimesta viimeistään seuraavana vuonna 31. maaliskuuta mennessä (tai 28. helmikuuta mennessä, jos hallinnoiva viranomainen on näin pyytänyt). Kun data on vahvistettu, yhtiöiden tulee luovuttaa (käyttää) vastaava määrä päästöoikeuksia viimeistään samana vuonna 30. syyskuuta mennessä.

Laivanvarustamojen on täytynyt noudattaa MRV-asetukseen liittyviä velvollisuuksia vuodesta 2018 asti. Data tulee raportoida THETIS-MRV:n kautta. Alustaa ylläpitää Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) ja muiden etujen lisäksi se mahdollistaa luotettavan alusten päästöjä koskevan datan julkaisun.

Korjattu EU ETS tarjoaa erityistä tukea meriliikennesektorin hiilivapaaksi saattamiseen Innovaatiorahaston kautta. Innovaatiorahasto voi tukea laajaa erilaisten projektien ja innovatiivisten ratkaisujen kirjoa meriliikennesektorilla, kattaen koko sektorin ja suuressakin mittakaavassa, suhteessa sekä tuotantoon että uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöönottoon.

Innovaatiorahaston lisäksi kaikki EU:n jäsenvaltioilta saadut huutokauppatulot tulee käyttää ilmastoon liittyviin tarkoituksiin, ja näistä tarkoituksista laadittu lista on laajennettu nimenomaisesti koskemaan meriliikennesektorin hiilivapauden saavuttamista. Listaan kuuluu myös ilmastotoimien rahoitus haavoittuvissa kolmansissa maissa, kuten sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Päästökauppamallimme (ETS) perustuu käytettyihin kaistametreihin, sillä myymme kapasiteettiamme kaistametrien perusteella.  Vaikutus kulutukseemme ja siten painosta aiheutuviin päästöihimme on vähäinen. Se, onko täyden aluksen viimeinen perävaunu tyhjä vai lastattu maksimipainokapasiteetilla, ei muuta bunkkerin kulutusta tasolla, jota voimme edes mitata.

DFDS noudattaa ro-ro-kuljetusten suhteen alan standardia, joka tällä hetkellä perustuu kaistametriä kohti laskettuun maksuun.