ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma no 2024. gada

The EU Emissions Trading System from 2024

Kuģošanas noteikumi no 2024. gada ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros

Ar 2030. gada klimata mērķrādītāja plānu Komisija palielināja ES vērienu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55% zem 1990. gada līmeņa laikā līdz 2030. gadam.

Lai gan jūras transportam ir nozīmīga loma ES ekonomikā un tas ir viens no energoefektivitātes ziņā ekonomiskākajiem transporta veidiem, ES līmenī tas veido 3 līdz 4% no kopējām CO2 emisijām. Lai būtiski samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas starptautiskās kuģniecības jomā, ES pieņēma virkni tiesību aktu.

Ko ETS nozīmē kuģniecības uzņēmumiem?  Sākot no 2024. gada kuģniecības uzņēmumiem, kuri veic savu darbību starp ostām ES/EEZ teritorijā, būs jāmaksā ikgadējās ES kvotas par siltumnīcefekta gāzu emisijām. Par emisijām tiks ziņots un tās apstiprinās ES uzraudzības sistēmā, kas ar laiku aptvers vairākus emisiju veidus, kuģu veidus un izmērus.

Kāds ir kuģniecības pievienošanas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai mērķis?  ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas mērķis ir izveidot tādu finanšu iniciatīvu kuģniecības uzņēmumiem, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas saskaņā ar ES mērķi kļūt klimatneitrālai līdz 2050. gadam - par ekonomiku, kuras siltumnīcefekta gāzu emisijas ir nulles līmenī.

ETS-LV

Mērogs un tvēruma posmi

Kuģi ETS aptvers komerctransporta kuģus, kuri pārvadā kravu vai pasažierus* un kuru bruto tonnāža pārsniedz 5000. 

Maršruti ETS aptvers emisijas 100% apmērā maršrutos starp ES/EEZ ostām un emisijas 50% apmērā maršrutos starp ES/EEZ ostu un tādu ostu, kas atrodas ārpus ES/EEZ. 

*ETS izmaksas tiks sadalītas starp kravas un pasažieru kuģiem

LV-removebg-preview

Ko ETS nozīmē klientiem

Atbilstības ETS izmaksas ir ievērojamas un tās ietekmēs mūsu darbību, izmaksas un līgumiskās vienošanās. 

Tāpat kā ar iepriekšējiem tiesību aktiem, ieviesīsim piemaksu tirgum, lai segtu ES ieviestās paaugstinātās izmaksas. Līdz ar to klientiem no 2024. gada 1. janvāra tiks ieviesta atsevišķa piemaksa. 

Aerial shot, ship sailing at sea

BUJ par ETS

Sākot no 2024. gad 1. janvāra kuģniecības uzņēmumi veiks emisiju monitoringu saskaņā ar pārskatīto monitoringa plānu, ko jāpārbauda pārbaudes struktūrai un jāapstiprina administrējošajai iestādei.

Reizi gadā kuģniecības uzņēmumiem būs jāiesniedz emisiju ziņojums par katru no to atbildībā esošajiem kuģiem, kā arī emisiju ziņojums uzņēmuma līmenī. Visi kuģu līmeņa un uzņēmumu līmeņa emisiju ziņojumi ir jāpārbauda akreditētam verificētājam līdz nākamā gada 31. martam.

Tiklīdz kā uzņēmuma līmenī apkopotie emisiju dati ir tikuši pārbaudīti un iesniegti administrējošajai iestādei, kuģniecības uzņēmumiem ir jānodod līdzvērtīgs kvotu skaits Savienības reģistrā līdz attiecīgā gada 30. septembrim.

Nē. Uzņēmumiem būs jānodod (jāizmanto) ES kvotas tādā apmērā, kas atbilst apkopoto emisiju datiem uzņēmuma līmenī, par ko ir jāziņo ES ETS direktīvas ietvaros. ES ETS atbilstības mērķiem nav atļauts izmantot oglekļa kredītus vai sertifikātus.

ES ETS aptvertajiem kuģniecības uzņēmumiem ir jābūt apstiprinātam monitoringa plānam un ziņošanas par ikgadējām emisijām plānam. Ik gadu uzņēmumiem ir jāiesniedz emisiju ziņojums par katru to atbildībā esošo kuģi, kā arī emisiju ziņojums uzņēmuma līmenī (apkopojot datus par kuģiem, par ko ir jāziņu ETS nolūkā).

Attiecīgā gada datus ir jāpārbauda ES ETS aptvertajiem kuģniecības uzņēmumiem. Kuģniecības uzņēmumiem ir jābūt arī apstiprinātam monitoringa plānam, lai monitorētu ikgadējās emisijas un ziņotu par tām. Ik gadu uzņēmumiem ir jāiesniedz emisiju ziņojums par katru to atbildībā esošo kuģi, kā arī emisiju ziņojums uzņēmuma līmenī (apkopojot datus par kuģiem, par ko ir jāziņu ETS nolūkā). Datus par attiecīgo gadu ir jāpārbauda akreditētam verificētājam līdz nākamā gada 31. martam (vai līdz 28. februārim, ja to pieprasa administrējošā iestāde). Kad dati ir pārbaudīti, uzņēmumiem ir jānodod (jāizmanto) ekvivalents kvotu daudzums līdz attiecīgā gada 30. septembrim.

Uz kuģniecības uzņēmumiem kopš 2018. gada attiecas MZV regulējumā iekļautie pienākumi. Dati ir jāziņo, izmantojt THETIS-MZV, kas ir Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) pārvaldīta platforma, kuras viena no priekšrocībām ir iespēja publicēt uzticamus datus par kuģu emisijām.

Pārskatītā ES ETS nodrošinās mērķtiecīgu atbalstu tam, lai paātrinātu jūrniecības nozares dekarbonizāciju, izmantojot Inovāciju fondu. Inovācijas fonds var sniegt arī atbalstu plašam daudzveidīgu projektu un inovatīvu risinājumu lokam jūrniecības jomā, visā nozarē un ievērojamā mērogā, tajā skaitā saistībā ar atjaunojamas degvielas ar zemu oglekļa līmeni ražošanu un ieviešanu.

Papildus Inovācijas fondam visi ienākumi no izsolēm, kas tiek attiecināti uz dalībvalstīm, ir jāizmanto ar klimatu saistītiem mērķiem; un šo mērķu saraksts ir paplašināts, lai tieši iekļautu pasākumus jūrniecības nozares dekarbonizācijai. Sarakstā ir iekļauta arī klimata pasākumu finansēšana neaizsargātās trešās valstīs, tostarp pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei.

Mūsu ETS modeļa pamatā ir līnijmetrs, jo mēs pārdodam kravas ietilpību, pamatojoties uz līnijmetriem.  Svara ietekme uz patēriņu un līdz ar to uz emisijām ir nenozīmīga. Tas, vai pēdējā piekabe pilnībā aizpildītā kuģī ir tukša vai tajā ietilpināta krava ar maksimālo pieļaujamo svaru, nemainīs kuģa degvielas patēriņu tik būtiski, lai mēs to vispār varētu izmērīt.

DFDS ir nolēmis ievērot nozarē esošo standartu attiecībā uz Ro-Ro darbībām, kas šobrīd tiek atspoguļotas tarifā par līnijmetru.