De informatieverplichting onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voortaan: AVG)

Wie zijn de Verantwoordelijken voor de Verwerking van uw persoonsgegevens?

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 Kopenhagen, Denemarken

E-mailadressen: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Wat is het doel en de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
  • Om bestelde goederen te kunnen leveren, wat noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en DFDS entiteit, Artikel 6 (1)(b) AVG.  

  • Voor archiveringsdoeleinden (bewijs) om informatie te bewaren in het geval van een juridische noodzaak om feiten te bewijzen of mogelijk juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; Artikel 6 (1)(f) AVG.  

Ontvangers van gegevens

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn bedrijven die op ons verzoek diensten verlenen en waaraan wij activiteiten uitbesteden waarbij gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld op het gebied van IT-diensten, auditors en adviseurs. We delen persoonsgegevens met IKEA om de door u bestelde goederen te kunnen leveren.

Bewaarperiode gegevens

Gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard als de wet een dergelijke verplichting oplegt of als dit noodzakelijk is voor de verdediging of het geldend maken van claims.  

Clausule betreffende de rechten van de betrokkene

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren en te wissen, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht om uw gegevens over te dragen.  

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van onze legitieme belangen, zoals hierboven gedefinieerd. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.  

U kunt uw recht uitoefenen door contact met ons op te nemen: gdpr@dfds.com 

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Relevante toezichthoudende autoriteitals u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.  

Bron van herkomst van de gegevens

De gegevens zijn door u aan ons beschikbaar gesteld.