Podmienky používania

Rozsah podmienok používania

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na vaše používanie tejto webovej lokality a nie sú súčasťou žiadnej zmluvy o preprave. Na naše služby sa vzťahujú samostatné obchodné podmienky, ktoré majú v prípade rozporu s týmito podmienkami používania prednosť.

S osobnými údajmi, ktoré nám pri používaní tejto webovej lokality poskytnete, budeme zaobchádzať v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia.

Informácie o používaní súborov cookie môžete nájsť v našich pravidlách používania súborov cookie.

Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania, našimi pravidlami ochrany súkromia a pravidlami používania súborov cookie.

Vlastnícke práva a povolené používanie

Vlastníme všetky práva, nároky, ochranné známky, obchodné značky, názvy produktov, logá, domény, ako aj obsah a dizajn zobrazený na webovej lokalite. Nie je vám výslovne ani implicitne udelená žiadna licencia na používanie vyššie uvedeného materiálu alebo obsahu tejto webovej lokality a môžete ho kopírovať, sťahovať, používať, reprodukovať a šíriť len v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

  • Obsah možno využívať len na informačné a nekomerčné účely s výnimkou sťahovania obsahu z knižnice médií, ktorý môžu využívať pracovníci z oblasti tlače, bloggeri a podobne na informačné účely.
  • Obsah nemožno žiadnym spôsobom upravovať.
  • Ochranné známky spoločnosti DFDS nemožno kopírovať bez príslušného oprávnenia.
  • Všetky kópie ktorejkoľvek z častí tohto materiálu musia obsahovať nasledujúce oznámenie o ochrane autorských práv: Copyright © DFDS A/S. Všetky práva vyhradené.
  • Túto webovú lokalitu môžete používať len na zákonné a odôvodnene predvídateľné účely a bez potrebného oprávnenia nesmiete vstúpiť do vyhradených častí webovej lokality.

Nie je povolené prostredníctvom tejto webovej lokality uchovávať, zverejňovať, nahrávať alebo prenášať obsah, ktorý by mohol byť považovaný za urážlivý, vulgárny, diskriminujúci alebo nedôstojný a vyhradzujeme si právo takýto obsah vymazať.

Obsah, ktorý nahráte, uložíte alebo zverejníte na tejto webovej lokalite, sa stane naším majetkom. Okrem toho môžeme takýto obsah kopírovať, upravovať, zdieľať, zverejňovať a vkladať ho do iných materiálov určených na akékoľvek účely vrátane marketingových kampaní tovaru a služieb.

Bezpečnosť

V platobnej sekcii online predaja používame na ochranu vašich osobných údajov technológiu Secure Socket Layer (SSL – „vrstva bezpečných socketov“). Technológia SSL je v súčasnosti uprednostňovanou metódou bezpečného prenosu údajov o kreditnej karte alebo iných citlivých údajov na internete.

Účty

Pri procese registrácie pre určitú službu vás môžeme požiadať o vytvorenie hesla a používateľského mena, prípadne vám ich môžeme prideliť. Takéto heslá a používateľské mená sú určené na vaše výhradné a neprenosné používanie. Nesiete výhradnú zodpovednosť za uchovávanie dôvernosti hesla, ako aj za všetky činnosti vykonané pod vaším heslom alebo účtom. Súhlasíte s tým, že v prípade neoprávneného používania vášho hesla alebo účtu, prípadne iného narušenia bezpečnosti, nás o tejto skutočnosti bezodkladne informujete.

Platba

Pokiaľ nie je uvedené inak, platba za výrobky sa vykoná pri vytváraní rezervácie. Táto rezervácia pre nás bude záväzná až po prijatí platby. V prípade nedodržania platobných podmienok vašu rezerváciu automaticky zrušíme a môžeme vám účtovať poplatok za zrušenie.

Platbu možno vykonať pomocou väčšiny všeobecne akceptovaných kreditných kariet alebo iných spôsobov platby, ako sú hotovosť pri príchode, vystavenie faktúry pre zákazníkov s úverovou zmluvou, platba prostredníctvom služby Paypal či mobilného telefónu. Platby môžu spracúvať tretie strany.

Vyhlásenie o odmietnutí záruky

Obsah uvedený na tejto webovej lokalite slúži výhradne na informačné účely. Webová lokalita vám nedáva žiadne rady ani odporúčania. Predovšetkým žiadna časť tejto webovej lokality nepredstavuje výzvu alebo ponuku investovať do cenných papierov spoločnosti DFDS alebo s nimi obchodovať.

Informácie sú na tejto webovej lokalite zverejnené „tak, ako sú“ a môžu zahŕňať nepresnosti alebo typografické chyby. Chyby, ktoré nájdeme, sa snažíme opraviť, avšak nevyhlasujeme ani neručíme, či už výslovne alebo implicitne, že obsah je úplný, presný, aktuálny, dostupný, funkčný alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.

Používaním tejto webovej lokality prijímate riziko, že uvedené informácie môžu byť neúplné alebo nepresné a nemusia naplniť vaše potreby alebo požiadavky.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a na základe vlastného uváženia meniť, upravovať, nahradzovať alebo odstraňovať obsah z webovej lokality, ako aj obmedziť prístup k webovej lokalite alebo jej časti. Rovnako si vyhradzujeme právo zrušiť alebo pozmeniť služby alebo ceny, ktoré ponúkame.

Odkazy na iné webové lokality

Táto webová lokalita obsahuje odkazy na iné webové lokality, ktoré nevlastníme a nespravujeme. Upozorňujeme, že tieto webové lokality nespravujeme, a preto neručíme ani nezodpovedáme za ich obsah, funkčnosť alebo straty a škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s ich používaním.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty, škody alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s vašim prístupom alebo nemožnosťou prístupu k tejto webovej lokalite, ani v súvislosti s tým, že ste sa spoliehali na informácie uvedené na tejto lokalite, či už na základe záruky, zmluvy, protiprávneho konania alebo podľa akéhokoľvek iného právneho konceptu, a to bez ohľadu na to, či sme o možnosti vzniku tejto straty, škody alebo zranenia boli informovaní. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na škody alebo vírusy, ktoré môžu mať vplyv na vaše počítačové zariadenia alebo systémy.

Pridružené podniky

Výhody vyplývajúce z týchto podmienok používania sa vzťahujú aj na všetkých členov skupiny DFDS, naše pridružené podniky, partnerov a dodávateľov. Toto ustanovenie platí aj pre časť o rozhodnom práve a jurisdikcii.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Váš prístup k tejto webovej lokalite a jej obsahu, ako aj jej používanie, sa spravuje a vykladá v súlade so zákonmi Dánska a všetky spory súvisiace s používaním tejto webovej lokality budú podliehať výhradnej jurisdikcii dánskych súdov.