EU's emissionshandelssystem fra 2024

The EU Emissions Trading System from 2024

Regler for skibsfart fra 2024 under EU's emissionshandelssystem (ETS)

Med 2030-klimaplanen hævede Kommissionen EU's ambition om at reducere udledningen af drivhusgasser til mindst 55% under 1990-niveauet i 2030.

Selv om søtransport spiller en vigtig rolle i EU's økonomi og er en af de mest energieffektive transportformer, står den på EU-plan for 3-4 % af den samlede CO2-udledning. For at reducere udledningen af drivhusgasser (GHG) fra international skibsfart betydeligt har EU implementeret en række lovbestemmelser.

Hvad betyder ETS for rederier?  Fra 2024 skal rederier, der sejler mellem havne i EU/EØS, betale årlige EU-kvoter (EUA) for udledning af drivhusgasser (GHG). Emissionerne vil blive rapporteret og verificeret af EU-overvågningen, som med tiden vil dække flere emissionstyper, skibstyper og -størrelser.

Hvad er formålet med at tilføje skibsfart til EU's emissionshandelssystem?  Emissionshandelssystemet (ETS) har til formål at skabe et økonomisk incitament for rederier til at reducere deres drivhusgasemissioner i overensstemmelse med EU's mål om at være klimaneutral i 2050 – en økonomi med nettonulemission af drivhusgasser.

ETS-DA

Omfang og dækningsfaser

Fartøjer ETS vil dække kommercielle skibe, der transporterer gods eller passagerer* over 5000 bruttotonnage (GT). 

Ruter ETS vil dække 100 % af emissionerne på rejser mellem EU/EØS-havne og 50 % af emissionerne på rejser mellem en EU/EØS-havn og en havn uden for EU/EØS. 

*ETS-omkostninger vil blive delt mellem gods og passagerer

DA-removebg-preview

Det betyder ETS for vores kunder

Omkostningerne ved at overholde ETS er betydelige og vil påvirke vores drift, omkostninger og kontraktlige aftaler. 

Som med tidligere forordninger vil vi indføre et tillæg på markedet for at dække de øgede omkostninger, som EU har indført. Kunderne vil derfor blive pålagt et selvstændigt tillæg fra 1. januar 2024. 

Aerial shot, ship sailing at sea

Ofte stillede spørgsmål om ETS

Fra 1. januar 2024 skal rederierne overvåge emissionerne i overensstemmelse med den reviderede overvågningsplan, som skal vurderes af verifikatorer og godkendes af den administrerende myndighed.

En gang om året skal rederierne indsende en emissionsrapport for hvert af de skibe, de har ansvaret for, samt en emissionsrapport på virksomhedsniveau. Alle emissionsrapporter på skibs- og virksomhedsniveau skal verificeres af en akkrediteret verifikator senest den 31. marts det følgende år.

Når aggregerede emissionsdata på virksomhedsniveau er blevet verificeret og indsendt til den administrerende myndighed, skal rederierne returnere det tilsvarende antal kvoter i EU-registret senest den 30. september det pågældende år.

Nej. Rederier skal returnere (bruge) EU-kvoter (EUA) svarende til mængden af aggregerede emissionsdata på virksomhedsniveau, der skal rapporteres i henhold til EU's ETS-direktiv. Kulstofkreditter eller -certifikater kan ikke bruges til at overholde EU ETS.

Rederier, der er omfattet af EU ETS, skal have en godkendt overvågningsplan til overvågning og rapportering af årlige emissioner. Hvert år skal virksomhederne indsende en emissionsrapport for hvert af de skibe, de har ansvaret for, samt en emissionsrapport på virksomhedsniveau (der samler de skibsdata, der skal rapporteres til ETS-formål).

Dataene for et givet år skal verificeres af rederier, der er omfattet af EU ETS. Rederierne skal have en godkendt overvågningsplan for overvågning og rapportering af årlige emissioner. Hvert år skal virksomhederne indsende en emissionsrapport for hvert af de skibe, de har ansvaret for, samt en emissionsrapport på virksomhedsniveau (der samler de skibsdata, der skal rapporteres til ETS-formål). Dataene for et givet år skal verificeres af en akkrediteret verifikator senest den 31. marts det følgende år (eller senest den 28. februar, hvis den administrerende myndighed anmoder om det). Når de er verificeret, skal virksomhederne returnere (bruge) det tilsvarende antal kvoter senest den 30. september det pågældende år.

Rederier har været underlagt forpligtelser i henhold til MRV-forordningen siden 2018. Data skal rapporteres via THETIS-MRV, en platform, der drives af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), og som blandt andet gør det muligt at offentliggøre pålidelige data om skibes emissioner.

Den reviderede EU ETS giver dedikeret støtte til at fremskynde dekarboniseringen af den maritime sektor gennem Innovationsfonden. Innovationsfonden kan støtte en bred vifte af projekter og innovative løsninger i den maritime sektor, på tværs af hele sektoren og i stor skala, herunder i forhold til produktion og anvendelse af vedvarende og kulstoffattige brændstoffer.

Udover Innovationsfonden skal alle auktionsindtægter, der tildeles EU's medlemsstater, bruges til klimarelaterede formål, og listen over disse formål er blevet udvidet til udtrykkeligt at omfatte foranstaltninger til dekarbonisering af den maritime sektor. Listen omfatter også finansiering af klimatiltag i sårbare tredjelande, herunder tilpasning til konsekvenserne af klimaforandringer.

Vores ETS-model er baseret på en afgift pr. vognbanemeter, da vi sælger vores kapacitet på basis af vognbanemeter. Påvirkningen af vores forbrug og dermed vores emission fra vægt er ubetydelig. Om den sidste trailer på et fuldt skib er tom eller lastet med maks. vægtkapacitet, ændrer ikke bunkerforbruget på et niveau, som vi overhovedet kan måle.

DFDS beslutter sig for at følge industristandarden for ro-ro-aktiviteter, som i øjeblikket afspejler afgiften pr. vognbanemeter.