Nye transportinitiativ i EU er underveis

zoomed out map for hero

EUs mobilitetspakke 1: Europa i bevegelse

EUs mobilitetspakke er en samling initiativer i tre deler som har til hensikt å forenkle styringen, administrasjonen og driften av transportindustrien i alle EU-landene. Første delpakke fokuserer på å forbedre regelverket og håndhevelsen knyttet til arbeidsforhold og virksomhet innenfor veitransport. Vi forventer at første del har størst innvirkning på vår drift. Områdene som påvirkes, er kjøre- og hviletidsperioder, stasjonering av sjåførene, kabotasje, tilgang til veitransportindustrien og ferdsskrivere.

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

Viktige merkedatoer

Hele Mobilitetspakken ble vedtatt i EU i juli 2020, og nye regler vedrørende kjøre- og hviletid ble implementert i august 2020. i Regler for stasjonering av sjåfører og manuell registrering av grensepasseringer trådte i kraft 2. februar 2022. Regler vedrørende kabotasje og tilgang til transportmarkedet ble implementert 21. februar 2022.

Mobility package timeline - Group 6476@2x
Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Kjøre- og hviletider

Faste ukentlige hvileperioder og eventuelle ukentlige hvileperioder på minst 45 timer som kompensasjon for tidligere reduserte hvileperioder kan ikke tilbringes i et kjøretøy,men må tas på et egnet overnattingssted. Eventuelle overnattingskostnader for å imøtekomme dette kravet må dekkes av arbeidsgiver. I tillegg må sjåfører vende tilbake til deres hjemland eller arbeidsgiverens land minst èn gang hver 4. uke.

*Gyldig f.o.m. 2. august 2020

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Stasjonering av sjåfører

Når et transportselskap i EU stasjonerer sjåfører til å arbeide i et annet EU-land, må sjåførenes arbeidsvilkår samsvare med vertslandets (landet der de er blitt stasjonert).

Gjelder fra 2. februar 2022

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Kabotasjeregler

Det nåværende kabotasjesystemet som tillater høyst tre operasjoner på sju dager vil fortsatt være gjeldende. Men etter tre turer må kjøretøyene nå oppholde seg utenfor vertslandet for kabotasjen i en firedagers "avkjølingsperiode" før samme kjøretøy kan operere i det landet igjen.

Gjelder fra 21. februar 2022

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Tilgang til markedet

Alle kjøretøy må returnere til deres vanlige driftssenter i arbeidsgiverens EU-medlemsland (landet der kjøretøyet er registrert) minst èn gang hver åttende uke etter at det har forlatt det.

Gjelder fra 21. februar2022

Tachographs zoomed out

Ferdsskrivere

Alle lette nyttekjøretøy mellom 2,5 og 3,5 tonn må til enhber tid ha en ny "smart" ferdsskriver for å registrere grensekrysninger, laste- og losseaktiviteter samt kjøre- og hviletidsperioder.

Gjelder fra august 2023

Hva er EUs mobilitetspakke?

EUs mobilitetspakke er et regelverk som skal lage enhetlige og lett gjennomførbare standarder for å ivareta sjåførenes sikkerhet, føre til rettferdig konkurranse, bærekraftig forretningspraksis og andre forbedringer av transportindustrien i EU.

Electric truck DFDS Volvo

EUs mobilitetspakke 2: Ren mobilitet

Den andre mobilitetspakken fokuserer på miljøpåvirkningen fra transportindustrien i hele EU. Med et spesifikt fokus på passasjertransport på vei (dvs. bussmarkedet), vil initiativene dreie seg om elektrifisering, CO2-standarder og spesifikke bestemmelser vedrørende markedstilgang. Pakken vil lage mål som skal nås mellom 2025 og 2030.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

EUs mobilitetspakke 3: Bærekraftig mobilitet

Den tredje mobilitetspakken fokuserer på sikker og sammenhengende mobilitet i hele EU, samt forbedring av transportindustriens bærekraft. Initiativ vil omfatte digitalisering og automatisering av informasjonsutveksling, fotgjengersikkerhet og ytterligere CO2-standarder. Pakken vil sette opp mål som skal innfris mellom 2025 og 2030.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x