# Informationsskyldighet enligt den allmänna dataskyddsförordningen (hädanefter: GDPR)

Vilka är dataansvariga för dina personuppgifter:

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 Köpenhamn, Danmark

E-postadresser: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Vad är syftet och den rättsliga grunden för behandling av uppgifter
  • I syfte att kunna leverera beställda varor, vilket är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt mellan dig och DFDS-enheten, artikel 6 (1)(b) GDPR.  

  • För arkiveringsändamål (bevis) för att bevara information i händelse av ett juridiskt behov av att bevisa fakta, eller potentiellt fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; Artikel 6 (1)(f) GDPR.  

Datamottagare

Mottagarna av dina personuppgifter skulle vara företag som tillhandahåller tjänster på vår begäran, till vilka vi kommer att lägga ut verksamhet som involverar databehandling, t.ex. inom området IT-tjänster, revisorer, rådgivare.Vi kommer att dela personuppgifter med IKEA i syfte att kunna leverera varor som du beställt.

Datalagringsperiod

Uppgifterna kommer att sparas under den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan komma att sparas längre om en sådan skyldighet föreskrivs i lag eller är nödvändig för att försvara eller hävda anspråk.  

Klausul om rättigheter för registrerade

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätt att korrigera och radera dina uppgifter, rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter, rätt att överföra dina uppgifter.  

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse, enligt definitionen ovan. Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandlingen av dina uppgifter baserat på samtycke innan det återkallades.  

Du kan utöva din rätt genom att kontakta oss: gdpr@dfds.com 

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en Relevant tillsynsmyndighet, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagar och förordningar.  

Uppgifternas ursprungskälla

Uppgifterna har gjorts tillgängliga för oss av dig.