Förbered ditt företag för ICS2

Introduktion av EU:s senaste importkontrollsystem och hur man hanterar det.

Customs Check-in

Om ICS2-föreskrifter

ICS2 är en ny version av EU:s ursprungliga importkontrollsystem och innebär nya krav på transportörer som fraktar gods till EU via sjö, väg eller järnväg. ICS2 är ett IT-system för säkerhet före ankomst som ska behandla fraktinformation, stödja riskbedömning och stärka säkerhet och trygghet vid EU:s gränser.

ICS2 generic image

Vad detta betyder för ditt företag

Som transportör som fraktar gods till EU måste du enligt ICS2 tillhandahålla mer information om din transport via en ENS och lämna denna information till myndigheterna via EU:s system för Shared Trader Interface (STI) innan du anländer till gränsen. Efter att ha bedömt din information kommer myndigheterna antingen att godkänna din last för införsel, begära ytterligare information eller neka den införsel till EU.  

What does ICS2 mean?

Så här kan DFDS hjälpa dig

Enstaka arkivering

Med vår tjänst enstaka arkivering förser du oss med dina fraktuppgifter och masterdata. Vi skapar sedan och skickar hela ICS2-filen till EU:s myndigheter. Att välja enstaka arkivering innebär att du inte behöver sätta upp ett IT-system för att ansluta till EU:s STI-system. Du måste bara se till att dina uppgifter är korrekta och skickas till oss i tid.

Flerfaldig arkivering

Med vår tjänst för flerfaldig arkivering arkiverar vi masterdatan, och du måste arkivera alla fraktdetaljer direkt till EU-systemet Shared Trader Interface (STI). Att välja flerfaldig arkivering innebär att du är ansvarig för att sätta upp ett system för att ansluta till EU:s STI-system, vilket gör att du kan skicka dina fraktdata direkt till EU:s myndigheter.

ICS2 tidslinje

Sjötransportörer måste ansluta till ICS2 mellan 3 juni och 4 december 2024. 

House filers sjö måste ansluta till ICS2 mellan 4 december 2024 och 1 april 2025. 

Väg- och järnvägstransportörer måste ansluta till ICS2 mellan 1 april och 1 september 2025.

ICS2 timeline illustration

Vanliga frågor om ICS2

ICS2 är en uppdaterad version av EU:s ursprungliga importkontrollsystem (ICS). Det är ett IT-säkerhetssystem före ankomst som stöder:

  • Ingivande av en summarisk införseldeklaration (ENS)

  • Tullmyndigheternas säkerhetsanalys

  • Transportmedlets ankomst

  • Anmälan av varor till tullmyndigheterna och vid behov tullkontroll av varor

ICS2 är inte ett importtullsystem och det används inte för att behandla tulldeklarationer för övergång till fri omsättning.

ICS2 syftar till att skydda EU:s gränser och dess medborgare genom att samla in data om alla varor som kommer in i EU innan de anländer. Avancerad fraktinformation och riskanalys kommer att möjliggöra tidig identifiering av hot och underlätta för tullmyndigheterna att ingripa vid behov. ICS2 fungerar som anmälan före ankomst av säkerhetsrisker, som måste lämnas in till EU:s STI-system. Tulldeklarationer måste dock fortfarande lämnas in direkt till de lokala tullmyndigheterna inom deras respektive tullsystem.

ICS2 inför nya regler för godstransporter via sjö, väg, järnväg och flyg. Även styckegods, express- och posttjänster kommer att omfattas av ICS2-reglerna.

ICS2 gäller för alla varor som kommer från ett tredje land och som är avsedda för eller transiteras genom alla europeiska länder, inklusive Norge, Schweiz och Nordirland.

ICS2 kommer att införas gradvis, med förordningar som träder i kraft när det integreras i systemet:

  • Sjötransportörer måste ansluta sig till ICS2 mellan den 3 juni och den 4 december 2024.  

  • House filers sjö måste ansluta mellan 4 december 2024 och 1 april 2025.  

  • Väg- och järnvägstransportörer måste ansluta mellan 1 april och 1 september 2025.

Införandet av ICS2 innebär att du måste lämna ett bredare urval av information via en ENS till EU:s myndigheter innan dina sändningar anländer till gränsen. Inlämningen av ENS kommer att göras genom ICS2. Detta innebär att du måste konfigurera ett system för att ansluta till EU-systemet Shared Trader Interface (STI), eller så måste du tillhandahålla ENS-data till en tredje part som är ansluten till systemet och kan skicka in dem å dina vägnar.

Din last kan nekas införsel vid EU-gränsen om din ENS-deklaration inte lämnas in i tid eller om den lastinformation som lämnas är felaktig. Lasten och ENS-deklarationen kommer att inspekteras med möjlighet till sanktioner. 

Med en anslutning till EU-systemet Shared Trader Interface (STI) erbjuder vi både enstaka och flerfaldig arkiveringslösning för att säkerställa att din ENS-deklaration skickas i enlighet med ICS2-kraven. 

Vad är enstaka arkivering?  Med vår tjänst enstaka arkivering skapar vi och skickar in hela ICS2-arkivet till EU:s myndigheter. Du är bara ansvarig för att förse oss med dina fraktuppgifter (lokala data) och masterdata och se till att de är korrekta och skickas till oss i tid.

Vad är flerfaldig arkivering? För att använda vår tjänst för flerfaldig arkivering måste du ha en anslutning till EU-systemet Shared Trader Interface (STI). Vi kommer att lämna in masterdata till EU:s myndigheter via STI-systemet. Du måste i god tid lämna in dina uppgifter på lokal nivå direkt till EU:s STI-system.

Åkeriet ansvarar för att lämna in hela ENS-deklarationen och meddela Shared Trade Interface-systemet om dess ankomst. 

Fordon med förare måste lämna in en datamängd för vägtrafik men inom tidslinjen för sjöfrakt.

För närsjöfart, inklusive alla DFDS-rutter, måste ENS-deklarationer lämnas in i EU-systemet Shared Trader Interface senast två timmar före ankomst till den första EU-hamnen.

Rutter som påverkas av bestämmelserna i ICS2

Alla rutter mellan hamnar i EU och hamnar utanför EU omfattas av bestämmelserna i ICS2.

ICS2 Routes Map, textAndMedia