EU:s system för handel med utsläppsrätter från 2024

The EU Emissions Trading System from 2024

Regler för sjöfart från 2024 enligt EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS)

Med klimatmålsplanen för 2030 höjde kommissionen EU:s ambition att minska utsläppen av växthusgaser till minst 55 % under 1990 års nivåer senast 2030.

Även om sjöfarten spelar en viktig roll för EU:s ekonomi och är ett av de mest energieffektiva transportsätten, står den på EU-nivå för 3 till 4 procent av de totala koldioxidutsläppen. För att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från internationell sjöfart har EU genomfört ett antal lagar och bestämmelser.

Vad innebär ETS för rederier?  Från och med 2024 kommer rederier som trafikerar hamnar inom EU/EES att behöva betala årliga EU-utsläppsrätter (EUA) för utsläpp av växthusgaser (GHG). Utsläppen kommer att rapporteras och verifieras genom EU:s övervakning, som med tiden kommer att omfatta fler utsläppstyper, fartygstyper och fartygsstorlekar.

Vad är syftet med att lägga till sjöfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter?  Systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) syftar till att skapa ett ekonomiskt incitament för rederier att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med EU:s mål att vara klimatneutralt senast 2050 - en ekonomi med netto-nollutsläpp av växthusgaser.

ETS-SV

Omfattning och täckning

Fartyg ETS kommer att omfatta kommersiella fartyg som transporterar gods eller passagerare* över 5000 bruttoton (GT). 

Rutter ETS kommer att täcka 100% av utsläppen på resor mellan EU/EES-hamnar och 50% av utsläppen på resor mellan en EU/EES-hamn och en hamn utanför EU/EES. 

* Kostnaderna för ETS kommer att delas mellan gods- och passagerartrafik

SV-removebg-preview

Vad ETS innebär för våra kunder

Kostnaderna för att följa ETS är betydande och kommer att påverka vår verksamhet, våra kostnader och våra avtal. 

I likhet med tidigare regleringar kommer vi att införa en tilläggsavgift på marknaden för att täcka de ökade kostnader som EU har infört. Kunderna kommer därför att behöva betala en fristående tilläggsavgift från och med den 1 januari 2024. 

Aerial shot, ship sailing at sea

Vanliga frågor om ETS

Från och med den 1 januari 2024 ska rederierna övervaka utsläppen i enlighet med den reviderade övervakningsplanen som ska bedömas av kontrollanter och godkännas av den administrerande myndigheten.

En gång per år måste rederierna lämna in en utsläppsrapport för vart och ett av de fartyg som de ansvarar för, samt en utsläppsrapport på företagsnivå. Alla utsläppsrapporter på fartygs- och företagsnivå måste verifieras av en ackrediterad kontrollör senast den 31 mars påföljande år.

När samlade utsläppsdata på företagsnivå har kontrollerats och överlämnats till den administrerande myndigheten måste rederierna överlämna motsvarande antal utsläppsrätter i unionsregistret senast den 30 september samma år.

Nej. Rederier kommer att behöva överlämna (använda) EU-utsläppsrätter (EUA) som motsvarar den mängd aggregerade utsläppsdata på företagsnivå som ska rapporteras enligt direktivet om EU:s system för handel med utsläppsrätter. Koldioxidkrediter eller koldioxidcertifikat kan inte användas för att uppfylla kraven i EU ETS.

Rederier som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem måste ha en godkänd övervakningsplan för övervakning och rapportering av årliga utsläpp. Varje år måste företagen lämna in en utsläppsrapport för vart och ett av de fartyg som de ansvarar för, samt en utsläppsrapport på företagsnivå (som sammanställer de fartygsdata som ska rapporteras för ETS-ändamål).

Uppgifterna för ett visst år måste verifieras av rederier som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och de måste ha en godkänd övervakningsplan för övervakning och rapportering av årliga utsläpp. Varje år måste företagen lämna in en utsläppsrapport för vart och ett av de fartyg som de ansvarar för, samt en utsläppsrapport på företagsnivå (som sammanställer de fartygsdata som ska rapporteras för ETS-ändamål). Uppgifterna för ett visst år måste verifieras av en ackrediterad verifierare senast den 31 mars påföljande år (eller senast den 28 februari om den förvaltande myndigheten så begär). Efter verifiering måste företagen överlämna (använda) motsvarande antal utsläppsrätter senast den 30 september samma år.

Rederier omfattas av skyldigheter enligt MRV-förordningen sedan 2018. Uppgifterna måste rapporteras via THETIS-MRV, en plattform som drivs av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och som bland annat gör det möjligt att publicera tillförlitliga uppgifter om fartygsutsläpp.

Den reviderade EU ETS ger särskilt stöd för att påskynda utfasningen av fossila bränslen inom sjöfartssektorn genom innovationsfonden. Innovationsfonden skulle kunna stödja en stor mångfald av projekt och innovativa lösningar inom sjöfartssektorn, över hela sektorn och i stor skala, bland annat i samband med produktion och användning av förnybara bränslen och bränslen med låga koldioxidutsläpp.

Förutom innovationsfonden måste alla auktionsintäkter som tilldelas EU:s medlemsstater användas för klimatrelaterade ändamål, och förteckningen över dessa ändamål har utvidgats till att uttryckligen omfatta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från sjöfartssektorn. Förteckningen omfattar också finansiering av klimatåtgärder i sårbara tredjeländer, inklusive anpassning till effekterna av klimatförändringarna.

Vår modell för utsläppshandel baseras på en avgift per körfältsmeter eftersom vi säljer vår kapacitet baserat på detta mått. Effekten på vår förbrukning, och därmed våra utsläpp, utifrån vikt är obetydlig. Oavsett om det sista släpet på ett fullt fartyg är tomt eller lastat till maxvikt påverkar det inte förbrukningen av tjockolja på en för oss mätbar nivå.

DFDS har valt att följa branschstandarden för ro-ro-aktiviteter, vilket för närvarande är att ta ut avgiften per körfältsmeter.